Što mi je potrebno za upis na prvu godinu studija?

Za upis je potrebno prijaviti se na Natječaj, popuniti obrasce i dostaviti dokumentaciju, kako je navedeno u Natječaju za upis. Sve zajedno može se predati na referadi Fakulteta ili poslati poštom na adresu Fakulteta.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Natječaj moraju biti izvornici ili ovjerene preslike.

Na preddiplomski studij kandidati se mogu upisati nakon završene najmanje četverogodišnje srednje škole.

Na diplomski/magistarsi studij, kandidati se mogu upisati nakon završenog preddiplomskog studija, u trajanju najmanje tri godine, ili stečenih 180 ECTS.

Na poslijediplomski/doktorski studij kandidati se mogu upisati nakon završenog diplomskog/magistarskog studija i stečenih najmanje 300 ECTS bodova, ili ukoliko su diplomski studij završili prije bolonjske reforme.

Ukoliko prelazim s druge visokoškolske ustanove i želim nastaviti studij na Sveučilištu Hercegovina, mogu li mi biti priznati ispiti koje sam već položio/-la?

Kandidat koji prelazi ili je ranije studirao na drugoj visokoškolskoj ustanovi, uz prijavu na natječaj, dužan je popuniti zahtjev za priznavanje i priložiti ispisnicu i/ili prijepis položenih ispita (original ili ovjerena kopija), a ako želi može priložiti i ostale dokumente i materijale za koje smatra da mogu biti priznati u postupku akademskog priznavanja (diplome, certifikate, priznanja, dokaze o postignućima i sl.), i sve skupa predati u studentsku referadu fakulteta. 

Priznavanje prethodnih kvalifikacija i razdoblja studija (ispita, semestara, it.d.) obavlja se u skladu s Pravilnikom o akademskom priznavanju. Na temelju Rješenja o akademskom priznavanju student upisuje i nastavlja svoj studij na Sveučilištu Hercegovina.

Je li Sveučilište akreditirano i diplome priznate u BiH i inozemstvu?

Sveučilište Hercegovina je osnovano i upisano u nadležne registre krajem 2010. godine, a 2011. godine od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dobilo je rješenje (licencu) za rad. Nakon provedenih postupaka vanjskog vrednovanja, Sveučilište Hercegovina dobilo je Rješenje o akreditaciji i upisano je u Registar akreditiranih visokoškolskih ustanova pri Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH.

Diplome stečene na Sveučilištu Hercegovina prepoznate su i priznate u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta.

Kolika je cijena školarine?

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića:

Cijena školarine na I. ciklusu iznosi 1.800,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na II. ciklusu iznosi 2.000,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na III. ciklusu iznosi 3.000,00 BAM po semestru.

Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije:

Cijena školarine na I. ciklusu iznosi 2.000,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na II. ciklusu iznosi 2.200,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na III. ciklusu iznosi 3.000,00 BAM po semestru.

Uz školarinu, svi studenti plaćaju i ostale manje troškove (upisnina, obrana završnog rada, troškovi akademskog priznavanja i sl.) sukladno Odluci Upravnog vijeća Sveučilišta Hercegovina.

Studenti koji dobiju rješenje o akademskom priznavanju prethodnih kvalifikacija, mogu za priznata razdoblja ili priznate ispite na kolegijima biti oslobođeni plaćanja dijela školarine.

Je li moguće plaćanje u ratama?

Jest, moguće je. Školarinu i troškove studija je moguće plaćati preko bankovnog računa i putem kreditne kartice. Svaki fakultet nudi različite mogućnosti plaćanja troškova školarine i studija.

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića nudi mogućnost plaćanja u dvije rate (na početku svakog semestra), u četiri rate (u listopadu, prosincu, ožujku i lipnju), do najviše 12 rata (mjesečno). Na primjer, za preddiplomski studij Turizma (uz stipendiju oslobađanja dijela školarine) koji se plaća u 12 rata, iznos rate školarine s upisninom bio bi 225 KM mjesečno, a za studij, primjerice, Psihologije iznos mjesečne rate bio bi oko 309 KM. Za diplomski studij Defektologije koji se plaća, primjerice, u 4 rate, iznos (tromjesečne) rate školarine s upisninom bio bi 1.025 KM, dok bi za diplomski studij Menadžmenta po istom načinu plaćanja (tromjesečna) rata iznosila 775 KM.

Je li moguće dobiti stipendiju za studij na Sveučilištu Hercegovina?

Da, moguće je. Primjerice, na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, na prvom i drugom ciklusu studija, prvih 10 upisanih studenata na svakome od sljedećih studijskih programa dobiva godišnju stipendiju u iznosu 1.000,00 BAM po godini studija prije apsolventskog staža (ili max. ukupno 3.000,00 BAM na preddiplomskom, odnosno 2.000,00 BAM na diplomskom studiju) u vidu umanjenja troškova školarine:

  • Menadžment i javna uprava
  • Sociologija i politologija
  • Informatika i komunikologija
  • Turizam
  • Ekologija i zaštita okoliša

Postoje i drugi natječaji za stipendije, na koje se studenti mogu prijaviti.

Mogu li studirati kao izvanredni student?

Na Sveučilištu Hercegovina moguće je studirati na tri načina. Zakon o visokom obrazovanju u HNK/Ž u čl. 98. način studiranja definira na sljedeći način: „Visoko obrazovanje može se stjecati redovito, izvanredno, učenjem na daljinu ili kombiniranjem ova tri načina studiranja, na način utvrđen statutom“.

Mogu li dobiti više informacija ili zakazati termin za razgovor?

Naravno. Uvijek se možete obratiti studentskoj službi Fakulteta na sljedeće kontakte:

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića – studentska.fdzmb@hercegovina.edu.ba ili putem telefona 036 / 651 828.

Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije – fmod@hercegovina.edu.ba ili putem telefona 036 / 327 808.

Na iste kontakt telefone ili putem e-maila možete zatražiti i dogovoriti termin za razgovor o svemu što vas interesira. Dobro došli!