• +387 36 651 828
 • info@hercegovina.edu.ba

Author: admin

Na temelju odluke Dekana Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

dana 5. rujna 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

Opći uvjeti Natječaja

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića Sveučilišta Hercegovina (u daljnjem tekstu: Fakultet), objavljuje natječaj za dodjelu stipendija Fakulteta društvenih zanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilišta Hercegovina u sljedećim kategorijama:

A) Kategorija 1 – Stipendije za sufinanciranje školarine

Fakultet dodjeljuje stipendije u kategoriji 1 kandidatima za upis na prvi i drugi ciklus studija na sljedećim studijskim programima:

 • Sociologija i politologija
 • Informatika i komunikologija
 • Menadžment i javna uprava
 • Turizam
 • Ekologija i zaštita okoliša

Stipendije za kategoriju 1 se dodjeljuju kandidatima za upis na prvi i drugi ciklus studija koji se prijave na natječaj za stipendiranje (po deset stipendija za svaki od gore navedenih studijskih programa na prvom i drugom ciklusu studija) kojima prijava bude pozitivno ocijenjena, a koji postignu najviše bodova, sukladno kriterijima navedenim u ovom natječaju.

Stipendija se sastoji od sufinanciranja dijela školarine na Sveučilištu Hercegovina, Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, u iznosu od 500 KM po semestru (1.000 KM za godinu studija), i vrijedi za predviđeno vrijeme trajanja studija (3 godine na prvom ciklusu, 2 godine na drugom ciklusu). Ukupna predviđena stipendija za studenta koji upiše i bez prekida nastavi svoj studij iznosi na prvom ciklusu 3.000 KM za tri godine studija, a na drugom ciklusu 2.000 KM za dvije godine studija, za gore navedene studijske programe.

Fakultet može dodijeliti i veći broj stipendija, ukoliko na prijedlog natječajnog povjerenstva odobri dekan Fakulteta.

Svi uvjeti korištenja stipendije bit će regulirani ugovorom o stipendiranju između Fakulteta i studenta.

ZAHTJEV – KATEGORIJA 1 (obrazac)

B) Kategorija 2 – Stipendije za brucoše

Fakultet dodjeljuje stipendije iz kategorije 2 kandidatima za upis na prvi ciklus studija na sljedećim studijskim programima:

 • Ekologija i zaštita okoliša (2 stipendije),
 • Menadžment i javna uprava (1 stipendija),
 • Defektologija – školska logopedija (1 stipendija),
 • Socijalna pedagogija (1 stipendija).

Stipendija iz kategorije 2 se dodjeljuje kandidatima za upis na prvi ciklus studija koji se prijave na natječaj za stipendiranje za svaki od gore navedenih studijskih programa i kojima prijava bude pozitivno ocijenjena i koji postigne najviše bodova, sukladno kriterijima navedenim u ovom natječaju.

Stipendija se sastoji od potpunog financiranja školarine na Sveučilištu Hercegovina, Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, u iznosu od 1.800 KM po semestru (3.600 KM za godinu studija), i vrijedi za prvu godinu studija.

Fakultet može dodijeliti i veći broj stipendija, ukoliko na prijedlog natječajnog povjerenstva odobri dekan Fakulteta.

Svi uvjeti korištenja stipendije bit će regulirani ugovorom o stipendiranju između Fakulteta i studenta.

ZAHTJEV – KATEGORIJA 2 (obrazac)

C) Kategorija 3 – Stipendija za uspješan studij

Fakultet dodjeljuje stipendiju iz kategorije 3 studentima prvog i drugog ciklusa na svim studijima, koji su upisali i odslušali najmanje 2 semestra na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, i u ak. 2019/20. upisuju drugu ili treću godinu studija, ili prvi put upisuju apsolventsku godinu.

Stipendija za kategoriju 3 se dodjeljuje jednome od upisanih studenata koji se prijave na natječaj za stipendiranje kojemu prijava bude pozitivno ocijenjena i koji postigne najviše bodova, sukladno kriterijima navedenim u ovom natječaju.

Stipendija se dodjeljuje u novčanom iznosu 1.000 KM za godinu studija, i dodjeljuje se jednokratno.

Fakultet može dodijeliti i veći broj stipendija, ukoliko na prijedlog natječajnog povjerenstva odobri dekan Fakulteta.

Svi uvjeti korištenja stipendije bit će regulirani ugovorom o stipendiranju između Fakulteta i studenta.

Kriteriji za dodjelu stipendija

Opći kriteriji po kojima će natječajno Povjerenstvo vrjednovati pristigle prijave su:

1. socijalni status,
2. prosjek ocjena,
3. nagrade i priznanja.

SOCIJALNI STATUS

Prilikom vrjednovanja stipendija prednost imaju:
a) kandidati/studenti bez oba ili jednog roditelja;
b) kandidati/studenti iz brojnih obitelji;
c) kandidati/studenti čiji roditelji/staratelji nisu zaposleni ili su izuzetno slabog imovnog stanja.

PROSJEK OCJENA

Prilikom vrjednovanja stipendija prednost imaju:
a) studenti koji su sve ispite položili u onoj ak. godini u kojoj su i upisani;
b) kandidati koji su srednju školu završili s prosjekom iznad 4,50.

NAGRADE I PRIZNANJA

Prilikom vrjednovanja stipendija prednost imaju:
a) studenti koji su osvojili nagrade na međunarodnim, državnim i drugim značajnim natjecanjima;
b) studenti koji su dobili rektorovu ili dekanovu nagradu.

ZAHTJEV KATEGORIJA 3 (obrazac)

Posebni uvjeti za Kategoriju 1:

 • Socio-ekonomski status studenta (nosi 40% bodova),
 • Uspjeh u prethodnom školovanju (nosi 40% bodova),
 • Nagrade i priznanja (nosi 20% bodova).

Posebni uvjeti za Kategoriju 2:

 • Socio-ekonomski status studenta (nosi 30% bodova),
 • Uspjeh u prethodnom školovanju (nosi 50% bodova),
 • Nagrade i priznanja (nosi 20% bodova).

Posebni uvjeti za Kategoriju 3:

 • Socio-ekonomski status studenta (nosi 30% bodova),
 • Uspjeh u prethodnom školovanju (nosi 60% bodova),
 • Nagrade i priznanja (nosi 10% bodova).

Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:

Kandidati/studenti su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev za dodjelu stipendije (dostupno na mrežnim stranicama Sveučilišta Hercegovina www.hercegovina.edu.ba ili u studentskoj službi Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića)
 2. Kratki životopis,
 3. Dokaz nadležne službe o socio-ekonomskom statusu (original ili ovjerene preslike),
 4. Dokaz o broju članova kućanstva (original ili ovjerene preslike),
 5. Dokaz da student dolazi iz obitelji sa samohranim roditeljem (original ili ovjerene preslike),
 6. Dokaz o neuposlenosti roditelja/staratelja (original ili ovjerene preslike),
 7. Potvrda o uspjehu s prosjekom ocjena (za studente koji upisuju I. godinu – ovjerena preslika svjedodžbe o završenom IV. razredu; za studente koji upisuju više godine studija uvjerenje o položenim ispitima s prosjekom ocjena), (original ili ovjerene preslike),
 8. Dokazi o osvojenim nagradama i priznanjima (original ili ovjerene preslike).

Rokovi za prijavu na Natječaj

Za Kategorije 1 i 2, Natječaj je otvoren od 5. do 30. rujna 2019. godine. Privremeni rezultati bit će objavljeni do 7. listopada, a konačna lista do 14. listopada 2019.

Za Kategoriju 3, Natječaj je otvoren od 1. do 31. listopada 2019. godine. Privremeni rezultati bit će objavljeni do 7. studenoga, a konačna lista do 14. studenoga 2019.

Postupak prijave

Zahtjev s upotpunjenom dokumentacijom potrebno je u navedenim rokovima dostaviti ili poslati na adresu:

Sveučilište Hercegovina

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Kraljice mira 3A, 88266 Bijakovići

„Za Natječaj za dodjelu stipendija“

Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno sukladno rokovima navedenim u ovom natječaju (do 12:00 sati posljednjeg dana za prijavu).

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane. Prijave putem pošte moraju biti poslane isključivo preporučenom poštom do krajnjeg roka za prijavu. Datum poštanskog pečata koji se nalazi na omotnici prijave ne smije biti kasniji od krajnjeg datuma određenog za prijavu.

Prijave koje Fakultet društvenih odnosa dr. Milenka Brkića zaprimi samo elektroničkim putem ili prijave poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima i neće biti razmatrane.

Izbor kandidata

Postupak izbora provodi tročlano Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: povjerenstvo) koje imenuje Dekan Fakulteta, i na čiji prijedlog se objavljuje konačna lista korisnika/dobitnika stipendija.

Povjerenstvo može, ukoliko ocijeni potrebnim, od kandidata zatražiti i dodatnu dokumentaciju, u svrhu vrjednovanja za dodjelu stipendija sukladno kriterijima. Odluke o dodjeli stipendija donosi dekan fakulteta.

Objava rezultata Natječaja

Privremeni rezultati Natječaja s rang listom studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.hercegovina.edu.ba) sukladno rokovima predviđenima ovim natječajem.

Studenti koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku od 5 dana od objave privremenih rezultata natječaja podnijeti prigovor u pisanom obliku.

Vlastoručno potpisani prigovor predaje se isključivo u Dekanat Fakulteta (na Urudžbeni zapisnik), Kraljice mira 3A, Bijakovići, 88266 Međugorje, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Prigovore rješava tročlano Povjerenstvo za rješavanje prigovora koje imenuje dekan. Rok za rješavanje prigovora je 3 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Konačni rezultati Natječaja i odluka o dodjeli stipendija bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.hercegovina.edu.ba) najkasnije 8 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.

Osim mogućnosti prijave za stipendiju, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića svojim studentima nudi mogućnost plaćanja u ratama. Za više informacija obratite se na studentska.fdzmb@hercegovina.edu.ba ili 036/ 650-355

 • Posted by : admin
 • July 12, 2019

Na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, na prvom i drugom ciklusu studija, prvih 10 upisanih studenata na svakome od sljedećih studijskih programa dobiva godišnju stipendiju u iznosu 1.000,00 BAM po godini studija prije apsolventskog staža (ili max. ukupno 3.000,00 BAM na preddiplomskom, odnosno 2.000,00 BAM na diplomskom studiju) u vidu umanjenja troškova školarine:

 • Menadžment i javna uprava
 • Sociologija i politologija
 • Informatika i komunikologija
 • Turizam
 • Ekologija i zaštita okoliša

Postoje i drugi natječaji za stipendije, na koje se studenti mogu prijaviti.

Uskoro više informacija…

 • Posted by : admin
 • July 12, 2019

Što mi je potrebno za upis na prvu godinu studija?

Za upis je potrebno prijaviti se na Natječaj, popuniti obrasce i dostaviti dokumentaciju, kako je navedeno u Natječaju za upis. Sve zajedno može se predati na referadi Fakulteta ili poslati poštom na adresu Fakulteta.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Natječaj moraju biti izvornici ili ovjerene preslike.

Na preddiplomski studij kandidati se mogu upisati nakon završene najmanje četverogodišnje srednje škole.

Na diplomski/magistarsi studij, kandidati se mogu upisati nakon završenog preddiplomskog studija, u trajanju najmanje tri godine, ili stečenih 180 ECTS.

Na poslijediplomski/doktorski studij kandidati se mogu upisati nakon završenog diplomskog/magistarskog studija i stečenih najmanje 300 ECTS bodova, ili ukoliko su diplomski studij završili prije bolonjske reforme.

Ukoliko prelazim s druge visokoškolske ustanove i želim nastaviti studij na Sveučilištu Hercegovina, mogu li mi biti priznati ispiti koje sam već položio/-la?

Kandidat koji prelazi ili je ranije studirao na drugoj visokoškolskoj ustanovi, uz prijavu na natječaj, dužan je popuniti zahtjev za priznavanje i priložiti ispisnicu i/ili prijepis položenih ispita (original ili ovjerena kopija), a ako želi može priložiti i ostale dokumente i materijale za koje smatra da mogu biti priznati u postupku akademskog priznavanja (diplome, certifikate, priznanja, dokaze o postignućima i sl.), i sve skupa predati u studentsku referadu fakulteta. 

Priznavanje prethodnih kvalifikacija i razdoblja studija (ispita, semestara, it.d.) obavlja se u skladu s Pravilnikom o akademskom priznavanju. Na temelju Rješenja o akademskom priznavanju student upisuje i nastavlja svoj studij na Sveučilištu Hercegovina.

Je li Sveučilište akreditirano i diplome priznate u BiH i inozemstvu?

Sveučilište Hercegovina je osnovano i upisano u nadležne registre krajem 2010. godine, a 2011. godine od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dobilo je rješenje (licencu) za rad. Nakon provedenih postupaka vanjskog vrednovanja, Sveučilište Hercegovina dobilo je Rješenje o akreditaciji i upisano je u Registar akreditiranih visokoškolskih ustanova pri Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH.

Diplome stečene na Sveučilištu Hercegovina prepoznate su i priznate u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta.

Kolika je cijena školarine?

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića:

Cijena školarine na I. ciklusu iznosi 1.800,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na II. ciklusu iznosi 2.000,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na III. ciklusu iznosi 3.000,00 BAM po semestru.

Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije:

Cijena školarine na I. ciklusu iznosi 2.000,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na II. ciklusu iznosi 2.200,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na III. ciklusu iznosi 3.000,00 BAM po semestru.

Uz školarinu, svi studenti plaćaju i ostale manje troškove (upisnina, obrana završnog rada, troškovi akademskog priznavanja i sl.) sukladno Odluci Upravnog vijeća Sveučilišta Hercegovina.

Studenti koji dobiju rješenje o akademskom priznavanju prethodnih kvalifikacija, mogu za priznata razdoblja ili priznate ispite na kolegijima biti oslobođeni plaćanja dijela školarine.

Je li moguće plaćanje u ratama?

Jest, moguće je. Školarinu i troškove studija je moguće plaćati preko bankovnog računa i putem kreditne kartice. Svaki fakultet nudi različite mogućnosti plaćanja troškova školarine i studija.

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića nudi mogućnost plaćanja u dvije rate (na početku svakog semestra), u četiri rate (u listopadu, prosincu, ožujku i lipnju), do najviše 12 rata (mjesečno). Na primjer, za preddiplomski studij Turizma (uz stipendiju oslobađanja dijela školarine) koji se plaća u 12 rata, iznos rate školarine s upisninom bio bi 225 KM mjesečno, a za studij, primjerice, Psihologije iznos mjesečne rate bio bi oko 309 KM. Za diplomski studij Defektologije koji se plaća, primjerice, u 4 rate, iznos (tromjesečne) rate školarine s upisninom bio bi 1.025 KM, dok bi za diplomski studij Menadžmenta po istom načinu plaćanja (tromjesečna) rata iznosila 775 KM.

Je li moguće dobiti stipendiju za studij na Sveučilištu Hercegovina?

Da, moguće je. Primjerice, na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, na prvom i drugom ciklusu studija, prvih 10 upisanih studenata na svakome od sljedećih studijskih programa dobiva godišnju stipendiju u iznosu 1.000,00 BAM po godini studija prije apsolventskog staža (ili max. ukupno 3.000,00 BAM na preddiplomskom, odnosno 2.000,00 BAM na diplomskom studiju) u vidu umanjenja troškova školarine:

 • Menadžment i javna uprava
 • Sociologija i politologija
 • Informatika i komunikologija
 • Turizam
 • Ekologija i zaštita okoliša

Postoje i drugi natječaji za stipendije, na koje se studenti mogu prijaviti.

Mogu li studirati kao izvanredni student?

Na Sveučilištu Hercegovina moguće je studirati na tri načina. Zakon o visokom obrazovanju u HNK/Ž u čl. 98. način studiranja definira na sljedeći način: „Visoko obrazovanje može se stjecati redovito, izvanredno, učenjem na daljinu ili kombiniranjem ova tri načina studiranja, na način utvrđen statutom“.

Mogu li dobiti više informacija ili zakazati termin za razgovor?

Naravno. Uvijek se možete obratiti studentskoj službi Fakulteta na sljedeće kontakte:

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića – studentska.fdzmb@hercegovina.edu.ba ili putem telefona 036 / 651 828.

Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije – fmod@hercegovina.edu.ba ili putem telefona 036 / 327 808.

Na iste kontakt telefone ili putem e-maila možete zatražiti i dogovoriti termin za razgovor o svemu što vas interesira. Dobro došli!

 • Posted by : admin
 • April 2, 2019