FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

Studij: Predškolski odgoj (II. ciklus) 2 godine, 120 ECTS bodova

Smjer: Predškolski odgoj

Smjer: Predškolski odgoj s defektologijom

Studij: Razredna nastava (II. ciklus) 2 godine, 120 ECTS bodova

Smjer: Razredna nastava

Smjer: Razredna nastava s defektologijom

Smjer: Razredna nastava s informatikom

Studij: Socijalna pedagogija (II. ciklus) 2 godine, 120 ECTS bodova

Smjer: Socijalna pedagogija s defektologijom

Smjer: Socijalna pedagogija s penologijom

Studij: Pedagogija (II. ciklus) 2 godine, 120 ECTS bodova

Smjer: Opća pedagogija

Školska pedagogija

Studij: Psihologija(II. ciklus) 2 godine, 120 ECTS bodova

Smjer: Opća psihologija

Smjer: Školska psihologija

Organizacijska i poslovna psihologija

Studij: Defektologija (II. ciklus) 3 godine, 120 ECTS bodova

Smjer: Edukacija i rehabilitacija

Smjer: Školska logopedija

Kreativna terapija

Studij: Sociologija i politologija (II. ciklus) 3 godine, 120 ECTS bodova

Smjer: Sociologija

Smjer: Politologija

Studij: Informatika i komunikologija (II. ciklus) 2 godine, 120 ECTS bodova

Smjer: Informatika

Smjer: Komunikologija

Informatika – nastavnički smjer

Studij: Menadžment i javna uprava (II. ciklus) 2 godine, 120 ECTS bodova

Smjer: Menadžment i javna uprava

Smjer: Opći menadžment

Marketing menadžment

Menadžment u sportu

Studij: Turizam (II. ciklus) 2 godine, 120 ECTS bodova

Smjer: Turizam i rekreacija

Smjer:Turizam i ekologija

Turizam i gastronomija

Studij: Ekologija i zaštita okoliša (II. ciklus) 2 godine, 120 ECTS bodova

Smjer: Ekologija i zaštita okoliša

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

Studij: Pravo s međunarodnim odnosima (II. ciklus) 2 godine, 120 ECTS bodova

Smjer: Pravo s međunarodnim odnosima

Smjer: Međunarodna sigurnost

Studij: Pravo s međunarodnim odnosima (II. ciklus) 2 godine, 120 ECTS bodova

Smjer: Međunarodni odnosi i diplomacija